Algemene voorwaarden Gras en Groen

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: De rechtspersoon Gras en Groen B.V. Gras en Groen B.V. is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 56915594. Hierna: Gras en Groen B.V.. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Zand, grond, teelaarde en compost.
 • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van ondernemer vallen. 
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die een overkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Gras en Groen B.V. doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Gras en Groen B.V. de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Gras en Groen B.V. aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. Gras en Groen B.V. brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Gras en Groen B.V. voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan Gras en Groen B.V. verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer Gras en Groen B.V. met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die Gras en Groen B.V. voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
 7. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor Gras en Groen B.V. de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
 8. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Gras en Groen B.V. een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Gras en Groen B.V. kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 9. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. Gras en Groen B.V. brengt aan de consument het totaalaantal uren in rekening dat Gras en Groen B.V. voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 10. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 11. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Gras en Groen B.V. behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van Gras en Groen B.V. onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Gras en Groen B.V. ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 13. Het is de consument verboden materiaal van Gras en Groen B.V. waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Gras en Groen B.V.. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Gras en Groen B.V. wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Gras en Groen B.V. terugsturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 14. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Gras en Groen B.V. in geval de consument Gras en Groen B.V. wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
 15. Gras en Groen B.V. draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Gras en Groen B.V. onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt Gras en Groen B.V. op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens binden Gras en Groen B.V. niet.
 5. Gras en Groen B.V. is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Gras en Groen B.V. te verstrekken.
 6. Gras en Groen B.V. is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na afloop van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Gras en Groen B.V. de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. Gras en Groen B.V. kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. Gras en Groen B.V. mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. Gras en Groen B.V. mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien Gras en Groen B.V. dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Gras en Groen B.V. kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan Gras en Groen B.V. laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Gras en Groen B.V. voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
 4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Gras en Groen B.V. slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 - DE OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Gras en Groen B.V., na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT

 1. Gras en Groen B.V. staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Gras en Groen B.V. ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Gras en Groen B.V. staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Gras en Groen B.V. niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt Gras en Groen B.V. de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. Gras en Groen B.V. staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Gras en Groen B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Gras en Groen B.V. worden opgeschort. Indien deze periode, waarin Gras en Groen B.V. door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Gras en Groen B.V. al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Gras en Groen B.V. is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat Gras en Groen B.V. de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9 - OPSCHORTING (vervolg)

3. Indien naar het oordeel van Gras en Groen B.V. de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Gras en Groen B.V. het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Gras en Groen B.V. tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Gras en Groen B.V. onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Gras en Groen B.V. draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Gras en Groen B.V. kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.

ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van Gras en Groen B.V. bevoegde medewerkers van Gras en Groen B.V. binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt Gras en Groen B.V. steeds een kwitantie.

ARTIKEL 12 - DE BETALING

 1. Alle werkzaamheden die Gras en Groen B.V. uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s (€).
 3. De consument moet de factuur betalen binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van Gras en Groen B.V. zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop mag Gras en Groen B.V. de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.

ARTIKEL 13 - NIET-TIJDIGE BETALING

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt Gras en Groen B.V. de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen. 
 2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag Gras en Groen B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag Gras en Groen B.V. de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van Gras en Groen B.V., zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Gras en Groen B.V. op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Gras en Groen B.V.. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan Gras en Groen B.V. verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van Gras en Groen B.V. te (doen) vestigen.

ARTIKEL 15 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van de ondernemers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Gras en Groen B.V., vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van Gras en Groen B.V., dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Gras en Groen B.V., verschuldigde berekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
 2. Gras en Groen B.V. mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsanerings-regeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Gras en Groen B.V. is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Gras en Groen B.V., zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Gras en Groen B.V. is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. Gras en Groen B.V. sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 4. De consument vrijwaart Gras en Groen B.V. voor aanspraken van derden jegens Gras en Groen B.V. indien Gras en Groen B.V. schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Gras en Groen B.V. bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. Gras en Groen B.V. is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 6. De consument is tegenover Gras en Groen B.V. aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. Gras en Groen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Gras en Groen B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 17 - KLACHTEN

 1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij Gras en Groen B.V., binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. Gras en Groen B.V. reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat Gras en Groen B.V. dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Gras en Groen B.V. heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

ARTIKEL 18 - AFWIJKING

Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Gras en Groen B.V. en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING

Gras en Groen B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zij van tevoren met de klant bespreken.

ARTIKEL 20 - SLOTBEPALING

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten
 2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.